Wągrowiec, 30 maja 2019 r.

Szkoła Podstawowa nr 1

w Wągrowcu

ul. Św. Wojciecha 20

62-100 Wągrowiec

 

 

Zapytanie ofertowe nr 2

(dotyczy remontu kuchni szkolnej)

Podstawa prawna: art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest równorzędne z zamówieniem. Otrzymanie od Państwa ofert nie będzie stanowić podstawy do powstania zobowiązań wobec stron.

 

 

ZAMAWIAJĄCY:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Wągrowcu

Ul. Św. Wojciecha 20

62-100 Wągrowiec

NIP: 766-19-96-891

Szkoła Podstawowa nr 1 w Wągrowcu zaprasza do złożenia ofert na:

Remont kuchni szkolnej oraz pomieszczeń kuchennych.

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest remont kuchni szkolnej oraz pomieszczeń kuchennych.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  1. Wykonanie wentylacji mechanicznej w kuchni i stołówce.
  2. Malowanie ścian.
  3. Wykonanie przeróbek hydraulicznych.

Zapraszamy do obejrzenia pomieszczeń będących przedmiotem zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania usługi do dnia: 9 sierpnia 2019 r.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna zawierać:

Datę sporządzenia,

Pełną nazwę i adres oferenta,

Numer telefonu, numer NIP.

Ponad to powinna być:

Sporządzona na piśmie, w języku polskim, opatrzona pieczątka firmową, podpisana czytelnie przez oferenta.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy dostarczyć na adres: Szkoła Podstawowa nr 1 w Wągrowcu ul. Św. Wojciecha 20 62-100 Wągrowiec do dnia 14 czerwca 2019 r. do godziny 14.00.

W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśniań dotyczących treści złożonych ofert.

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej szkoły.

Ofertę należy złożyć na formularzu, stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego wraz z kosztorysem w zamkniętej kopercie.

OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie poniższych kryteriów:

  1. Cena
  2. Okres gwarancji

Cena podana w ofercie powinna uwzględniać wykonanie przedmiotu zamówienia oraz zawierać wszelkie koszty związane z jego realizacją. Cena oferty powinna zostać przedstawiona jako cena netto i brutto (netto + należny podatek VAT, jeżeli występuje).

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej szkoły lub telefonicznie.

WARUNKI PŁATNOŚCI

Płatność zostanie zrealizowana przelewem po wykonaniu przedmiotu zamówienia i otrzymaniu faktury w terminie 30 dni.

 

ZAŁĄCZNIKI

  1. Formularz oferty

 

 

                                                                                         Wągrowiec, 10 czerwca 2019 r.

Szkoła Podstawowa nr 1

w Wągrowcu

ul. Św. Wojciecha 20

62-100 Wągrowiec

 

 

Zapytanie ofertowe nr 3

(dotyczy wyposażenia kuchni szkolnej oraz pomieszczeń kuchennych)

Podstawa prawna: art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest równorzędne z zamówieniem. Otrzymanie od Państwa ofert nie będzie stanowić podstawy do powstania zobowiązań wobec stron.

 

ZAMAWIAJĄCY:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Wągrowcu

Ul. Św. Wojciecha 20

62-100 Wągrowiec

NIP: 766-19-96-891

Szkoła Podstawowa nr 1 w Wągrowcu zaprasza do złożenia ofert na:

Wyposażenie kuchni szkolnej oraz pomieszczeń kuchennych.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie kuchni szkolnej oraz pomieszczeń kuchennych. (wyposażenie kuchni według dołączonych załączników)

Zapraszamy do obejrzenia pomieszczeń kuchennych i kuchni.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania usługi do dnia: 19 sierpnia 2019 r.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna zawierać:

Datę sporządzenia,

Pełną nazwę i adres oferenta,

Numer telefonu, numer NIP.

Ponad to powinna być:

Sporządzona na piśmie, w języku polskim, opatrzona pieczątka firmową, podpisana czytelnie przez oferenta.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy dostarczyć na adres: Szkoła Podstawowa nr 1 w Wągrowcu ul. Św. Wojciecha 20 62-100 Wągrowiec do dnia 19 czerwca 2019 r. do godziny 14.00.

W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśniań dotyczących treści złożonych ofert.

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej szkoły.

Ofertę należy złożyć na formularzu, stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego wraz z kosztorysem w zamkniętej kopercie.

OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie poniższych kryteriów:

  1. Cena
  2. Okres gwarancji

Cena podana w ofercie powinna uwzględniać wykonanie przedmiotu zamówienia oraz zawierać wszelkie koszty związane z jego realizacją. Cena oferty powinna zostać przedstawiona jako cena netto i brutto (netto + należny podatek VAT, jeżeli występuje).

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej szkoły lub telefonicznie.

WARUNKI PŁATNOŚCI

Płatność zostanie zrealizowana przelewem po wykonaniu przedmiotu zamówienia i otrzymaniu faktury w terminie 30 dni.

 

ZAŁĄCZNIKI

  1. Formularz oferty
  2. Załączniki- wyposażenie kuchni i pomieszczeń kuchennych

 

======== = ========

      Komisja powołana przez dyrektora SP nr 1 w Wągrowcu w dniu 14 czerwca 2019 r. wyłoniła z ofert przedstawionych przez różne firmy w wyniku zapytania ofertowego dwie firmy, które będą remontowały i wyposażały kuchnie SP nr 1 w  Wągrowcu. W zakresie prac dotyczących robót remontowych najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma WENTMAR przez co została wykonawca tego zadania. Natomiast w zakresie wykonania zadania: wyposażenie kuchni szkolnej oraz pomieszczeń kuchennych najkorzystniejsza ofertę przedstawiła firma PHU PAG i została wybrana do realizacji w/w zadania. 

======== = ========