Władze RSU w roku szkolnym 2017/2018

 
Skład RSU:

Przewodniczący: Jakub Tomczak IIIA

Zastępca Przewodniczącego: Wiktoria Mroczyńska IIIA

Skarbnik: Anna Ewertowska IIIA

Pozostali członkowie: Kasia Wojtecka IIIA, Adam Bach IIA, Agata Piątek IIC, Martyna Olszak IIC.

Opiekunami Samorządu Szkolnego są: mgr Dariusz Bąk, mgr Iwona Jopp.

Samorząd uczniowski realizuje zadania zawarte w planie dydaktycznym i wychowawczym szkoły. Szczególny nacisk kładzie na:

- doskonalenie samorządności, praworządności i demokracji,

- wzmacnianie poczucia tożsamości szkolnej i regionalnej,

- wyrabianie czujności wobec zagrożeń dla zdrowia i życia, reagowanie na nie,

- tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych,

- rozwijanie świadomości ekologicznej,

- tworzenie silnej więzi.

Plan pracy Rady Samorządu Uczniowskiego w roku 2017/2018:

• Współpraca ze szkolnymi podmiotami: Dyrekcją, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców – cały rok;

• Współpraca ze szkolnym wolontariatem – cały rok;

• Zagospodarowanie gazetki RSU: informacje bieżące, aktualne uroczystości, ogłoszenia – cały rok;

• Pomoc przy organizacji „Dni Otwartych” dla rodziców i uczniów klas szóstych – kwiecień;

• Organizacja szkolnych dyskotek, m.in. z okazji Dnia Chłopca – wrzesień, Andrzejek – listopad, walentynek – luty;

• Współpraca z gronem nauczycielskim w ramach promocji szkoły – cały rok;

• Imprezy i atrakcje: „Poczta Walentynkowa” – luty, dzień Wiosny – marzec, „szczęśliwy numerek” – cały rok, Dzień Życzliwości – czerwiec, Dzień Pozytywnego Myślenia – czerwiec, Dzień Piżamowy, pasowanie pierwszoklasistów – październik , Dzień Przytulania;

• Wspieranie lokalnych organizacji młodzieżowych (ZS RP „Strzelec”, Harcerze);

• Spotkanie i dyskusja z MRM, zachęcenie do współpracy (przed nową kadencją);

• Wybory do 3 kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej;

• Spotkania z lokalnymi organizacjami młodzieżowymi, patriotycznymi (ZSRP „Strzelec”).