Rok szkolny 2015/16

Laureat Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego - Jakub Muszyński - opiekun Alicja Dzwoniarska

osiągnięcia i praca szkoły 2015/2016

 

Rok szkolny 2014/15

Laureat Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego - Dominika Kądzielawa - opiekun Anna Kaczanowska

Laureat Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego - Oliwia Szwon - opiekun Izabela Lisiak

Laureat Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego - Cyprian Bartkowiak - opiekun Aleksandra Ziętowska

Finalista Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego - Wojciech Kłos - opiekun Aleksandra Ziętowska

Finalista IX Konkursu Wiedzy o Antyku organizowany przez UAM w Poznaniu - Barbara Działowska - opiekun Dariusz Bąk

osiągnięcia i praca szkoły 2014/2015

 

Rok szkolny 2013/14

Laureat Wojewódzkiego Konkursu Historycznego - Stanisław Pawłowski klasa III d - opiekun Anna Zanto

Laureat Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego - Eryk Szpotański klasa III e - opiekun Aleksandra Ziętowska

Finalista Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego - Eryk Szpotański klasa III e - opiekun Krzysztof Okoniewski

osiągnięcia i praca szkoły 2013/2014

 

Rok szkolny 2012/13

 

osiągnięcia i praca szkoły 2012/13

 

Rok szkolny 2011/12

 

osiągnięcia i praca szkoły 2011/12

 

Rok szkolny 2010/11

 

osiągnięcia i praca szkoły 2010/11

 

Rok szkolny 2009/10

 

osiągnięcia i praca szkoły 2009/10

 

Rok szkolny 2008/2009

 

osiągnięcia i praca szkoły 2008/2009

 

Rok szkolny 2007/2008

 

osiągnięcia i praca szkoły 2007/2008

*********************************************************************************************************************************************

Ocena pracy szkoły w ewaluacji problemowej w roku szkolnym 2010/2011:

(ewaluacja odbyła się w dniach 27-09-2010 do 05-10-2010)

Gimnazjum nr 1 w zakresie kształcenia uczniów zostało bardzo wysoko ocenione przez Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty

(załącznik - http://www.seo2.npseo.pl/reports/1002084454105.pdf).

W pięciostopniowej skali (szkoła lub placówka może spełniać te wymagania na pięciu poziomach):

Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę,

Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę,

Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę,

Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę,

Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę,

gimnazjum otrzymało 5 najwyższych ocen A oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę i jedną ocenę B oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę:

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ:

Obszar: Procesy

Szkoła lub placówka ma koncepcje pracy -  A

Oferta edukacyjna umożliwia realizacje podstawy programowej - A

Procesy edukacyjne maja charakter zorganizowany -  B

Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli - A

Kształtuje sie postawy uczniów - A

Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych – A

Wnioski z ewaluacji jakie sformułowali zewnętrzni ewaluatorzy:

1.     Koncepcja pracy szkoły współtworzona przez nauczycieli, akceptowana przez uczniów i rodziców, analizowana i modyfikowana stosownie do potrzeb, przyczynia się do podniesienia jakości pracy szkoły.

2.     Bogata oferta edukacyjna szkoły, modyfikowana i wzbogacana, wynika z podstawy programowej i odpowiada potrzebom uczniów. Szkoła realizuje nowatorskie rozwiązania programowe (klasy tematyczne).

3.     Procesy edukacyjne są realizowane w szkole z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobu realizacji podstawy programowej. Ocenianie uczniów daje informacje o postępach w nauce oraz motywuje do dalszej pracy. Nauczyciele są otwarci na potrzeby każdego ucznia.

4.     W szkole nauczyciele współpracują przy tworzeniu i analizie procesów edukacyjnych oraz wspierają się w ich organizacji i realizacji. Proces zmiany jest efektem wspólnych decyzji.

5.     Realizacja programów własnych i uczestnictwo w różnorodnych projektach edukacyjnych wpływa na rozwój uczniów, w tym podniesienie ich kompetencji językowych.

6.     Uczniowie gimnazjum odnoszą sukcesy na terenie powiatu, województwa i kraju w nauce, w konkursach przedmiotowych i tematycznych oraz w zawodach sportowych.

7.     W szkole prowadzi sie prace wyrównawcza i indywidualna z uczniem zdolnym oraz buduje partnerskie relacje między nauczycielami i uczniami.

8.     Szkolna oferta zajęć pozalekcyjnych uwzględnia w pełni potrzeby uczniów w zakresie rozwijania ich zainteresowań i pasji.

9.     Uczniowie uczestniczą w działaniach sprzyjających kształtowaniu pożądanych postaw społecznych, patriotycznych i prozdrowotnych. Samodzielnie uaktywniają sie w podejmowaniu inicjatyw na rzecz własnego rozwoju i na potrzeby innych ludzi - wolontariat.

10.  Współpraca z rodzicami, partnerami szkoły i organem prowadzącym oraz urzędami, uczelniami wyższymi, szkołami, również z zagranicy, wzbogaca ofertę edukacyjną szkoły i ma wpływ na poprawę warunków lokalowych i wyposażenia gimnazjum.

11.  Szkoła dba o wizerunek i promuje swoja działalność oraz osiągnięcia uczniów z wykorzystaniem lokalnej prasy i nowoczesnych środków przekazu.