PROGRAM AUTORSKI ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH DLA KLASY MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZEJ NA LATA 2014-2017

Opracowny przez: Alicję Dzwoniarską, Marzenę Kamińską, Izabelę Lisiak, Krzysztofa Okoniewskiego,
Aleksandrę Ziętowską

1.     WSTĘP

      W wyniku nowego programu rekrutacyjnego wdrożonego w roku 2014/2015 utworzono klasę matematyczno-przyrodniczą.

       Chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom uczniów i ich rodziców postanowiliśmy opracować program autorski zajęć pozalekcyjnych, mający na celu rozbudzanie zainteresowań uczniów matematyką i przedmiotami przyrodniczymi, a także pogłębianie wiedzy z tych przedmiotów. Dlatego pragniemy zaproponować uczniom cykl tematyczny zajęć przedmiotów przyrodniczych prowadzony przez trzy lata. (2014-2017)

      Program zakłada nabywanie i wykorzystywanie wiadomości i umiejętności z przedmiotów ścisłych oraz ma rozwijać zainteresowania uczniów tymi przedmiotami. Układ programu pozwala na rozbudzanie, wzbogacenie i kształtowanie indywidualnych uzdolnień uczniów, a jednocześnie dzięki zastosowaniu różnych form aktywności, na wszechstronny rozwój ich osobowości i wrażliwości.

2.     CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU

         Program zajęć dodatkowych z matematyki i przedmiotów przyrodniczych przeznaczony jest do realizacji z uczniami klasy pierwszej „a” o profilu matematyczno-przyrodniczym, którzy chcą pogłębiać i rozwijać swoje zainteresowania w zakresie przedmiotów ścisłych na zajęciach pozalekcyjnych. Wszyscy przyrodnicy wdrażani są do twórczego myślenia, samodzielnego planowania i przeprowadzania eksperymentów przyrodniczych, obserwacji i wyciągania z nich trafnych wniosków, a także do zachowania przy realizacji zadań bezpieczeństwa i porządku. Dodatkowo w program wpisany jest udział uczniów w wycieczkach edukacyjnych oraz edukacja przez szachy.

      Ponadto celem zajęć jest przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego oraz do konkursów przedmiotowych.

      Przedstawiony program zajęć dodatkowych prowadzonych w formie zajęć pozalekcyjnych jest przeznaczony do realizacji w ciągu trzech lat dwa razy w tygodniu.

      Poniższy program zajęć z matematyki i przedmiotów przyrodniczych oparty jest na podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjum. Program może wykraczać poza treści podstawy programowej.

Program jest otwarty, może być modyfikowany, uzupełniony i wzbogacony.

3.  CELE PROGRAMU

 •  rozbudzanie i rozwijanie wśród uczniów zainteresowań matematyką oraz przedmiotami przyrodniczymi,
 •  rozwijanie i kształtowanie umiejętności obserwacji, logicznego myślenia i wyciągania wniosków z przeprowadzonych eksperymentów,
 •  kształtowanie wśród uczniów wytrwałości, odpowiedzialności, dokładności, właściwego stosunku do pracy,
 •  zapoznanie uczniów z podstawowymi czynnościami laboratoryjnymi,
 •  wdrażanie do bezpiecznej pracy laboratoryjnej,
 •  zapoznanie uczniów z możliwościami zastosowania zdobytych wiadomości w życiu codziennym,
 •  doskonalenie umiejętności korzystania z tablic, schematów, wykresów, modeli,
 •  rozbudzenie i rozwijania pasji badawczej,
 •  kształcenie umiejętności  zdobywania i przetwarzania informacji,
 •  rozwijanie umiejętności samodzielnego myślenia i przedstawienia swoich argumentów w dyskusji,
 •  przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego oraz konkursów przedmiotowych,
 •  rozwiązywanie zadań problemowych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

4.  METODY PRACY

-  poszukujące oparte na praktycznym działaniu:

 • projektowanie doświadczeń,
 • ćwiczenia laboratoryjne,
 • badania i obserwacje,
 • praca z komputerem,

        -  oparte na przyswajaniu gotowych informacji:

 • pogadanka, 
 • pokaz,
 • praca z literaturą fachową,

        -  werbalne metody poszukujące:

 • dyskusja,
 • burza mózgu,
 • gry dydaktyczne,
 • ćwiczenia

FORMY PRACY

 • praca  zespołowa,
 • praca indywidualna,
 • praca z komputerem (multimedia)
 • praca z literaturą fachową.

 

5. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

- zainteresowanie uczniów naukami przyrodniczymi dzięki ukazaniu ich roli w życiu codziennym i różnych gałęziach przemysłu,

- planowanie i wykonywanie różnych doświadczeń,

- wykonywanie czynności laboratoryjnych,

- wyszukiwanie, selekcjonowanie i wykorzystanie informacji z różnych źródeł,

- wyjaśnienie zaobserwowanych efektów doświadczeń i zjawisk,

- wykonywanie schematów, wykresów, modeli, diagramów,

- rozwiązywanie zadań tekstowych,

- posługiwanie się fachową terminologią pojęć, stosowanie terminów, proporcji,

- prowadzenie dyskusji na temat zaistniałego problemu,

- aktywizacja uczniów poprzez pracę w grupach,

- wskazywanie znaczenia i zastosowania różnych substancji,

- przygotowanie i przedstawienie w formie referatów, wystąpień lub prezentacji multimedialnej wyników pracy.