TYTUŁ INNOWACJI:  „MŁODZI ODKRYWCY

OPIS ZASAD INNOWACJI:    

      W wyniku nowego programu rekrutacyjnego wdrożonego w roku 2014/2015 utworzono klasę matematyczno-przyrodniczą.

      Chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom uczniów i ich rodziców postanowiliśmy opracować program autorski zajęć pozalekcyjnych, mający na celu rozbudzanie zainteresowań uczniów matematyką i przedmiotami przyrodniczymi, a także pogłębianie wiedzy z tych przedmiotów.  Program zakłada nabywanie i wykorzystywanie wiadomości i umiejętności z przedmiotów ścisłych oraz ma rozwijać zainteresowania uczniów tymi przedmiotami. Układ programu pozwala na rozbudzanie, wzbogacenie i kształtowanie indywidualnych uzdolnień uczniów, a jednocześnie dzięki zastosowaniu różnych form aktywności, na wszechstronny rozwój ich osobowości i wrażliwości.

      Jedną z  najważniejszych zasad w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych jest jak najszersze stosowanie metod obserwacyjnych, doświadczeń oraz łączenie teorii z praktyką, gdyż dziecko najlepiej przyswaja i rozumie nowe treści poznając je w sposób twórczy, aktywny, gdy angażuje w ten proces różne zmysły.

      Podczas lekcji, z uwagi na ograniczenia czasowe, często szeroki zakres treści danej jednostki lekcyjnej, liczebność klas i związane z tym bezpieczeństwo dzieci, nie zawsze możliwe jest wykorzystanie ww. metod w pełni; często samodzielne działanie ucznia zastępuje pokaz nauczyciela- demonstracja zjawiska, reakcji chemicznej, gry dydaktycznej, mikroskopowania itp.

Dlatego proponujemy uczniom w ramach zajęć pozalekcyjnych z matematyki i przedmiotów przyrodniczych zajęcia o charakterze badawczym, laboratoryjnym, dające namiastkę pracy przyrodnika-naukowca. W ten sposób chcielibyśmy przybliżyć dzieciom proste metody badawcze, zapoznać je „od kuchni” z podstawami biologii, fizyki, chemii, geografii, a także wyposażyć w umiejętności liczenia, które pozwolą im bez większych obaw wziąć aktywny udział w konkursach przedmiotowych.

SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU: (zakres innowacji)

      Program będzie realizowany podczas zajęć pozalekcyjnych w wymiarze dwóch godzin tygodniowo przez okres trzech lat. Jest on adresowany do uczniów klasy Ia matematyczno-przyrodniczej, zainteresowanych matematyką i przedmiotami przyrodniczymi.

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE:

- Program zakłada rozbudzanie aktywności poznawczej wśród dzieci przez organizowanie warunków do prowadzenia działań badawczych, rozwijania zainteresowań poznawczych, do czerpania radości w odkrywaniu nowego.
- Zajęciapowinny być tak organizowane, aby były ciekawe, pobudzały ucznia do myślenia, poszukiwania, a przede wszystkim do działania. Jego realizacja umożliwia każdemu dziecku poszerzenie i pogłębienie wiadomości zgodnie z indywidualnymi możliwościami, przy wykorzystaniu różnorodnych środków, form i metod pracy. 

NA CZYM POLEGA NOWATORSKI CHARAKTER PROGRAMU?

      Nowatorski charakter programu polega na stworzeniu atrakcyjnej formy zajęć pozalekcyjnych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Ponadto w program ten wpisana została edukacja przez szachy. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych daje możliwość swobodnego korzystania z metod aktywizujących - pobudzających uczniów do twórczego myślenia, do przyswajania nowych treści w sposób twórczy i aktywny.

EWALUACJA

     Realizacja tego programu powinna przynieść oczekiwane efekty- uczniowie powinni pracować w sposób bardziej twórczy,  samodzielny,  dobrze współpracować w grupie, rozwijać swoje zainteresowania. Zachęceni do pracy powinni też osiągać lepsze wyniki w nauce, z powodzeniem brać udział w konkursach o tematyce matematyczno-przyrodniczej,

a także osiągnąć wysokie wyniki na egzaminie gimnazjalnym.

Ewaluacja programu przeprowadzana będzie po każdym semestrze zajęć, po zakończeniu określonego cyklu tematycznego. Ewaluację przeprowadzi nauczyciel realizujący program.

Narzędzia ewaluacji:

  • ankieta ewaluacyjna skierowana do uczniów,
  • samodzielne prace uczniów- wykonane przez nich modele, propozycje doświadczeń oraz gier dydaktycznych wraz z instrukcją, które posłużą jako pomoce dydaktyczne dla kolejnych roczników.

SPODZIEWANE EFEKTY

      Dzięki dodatkowym zajęciom z matematyki i przedmiotów przyrodniczych  uczniowie uzyskają lepsze wyniki na egzaminie gimnazjalnym, będą mieli możliwość uzupełnienia braków i poszerzenia swoich wiadomości.